ENG | HUN

Welcome to the Real World


20 years of deep trans meditation | Exploring and discovering the spiritual world in a scientific spirit | Holographic World Theory | ÉlményPark Holoplatform | Holo Install & Modern MagicFind all the information you need here


Hold Sugar

If you don't want to go deeper, this will be deep enough for you

Eso

Quick understanding in 12 points

Hologram

The outside world is a hologram

Holo Install

The outside world is a hologram

Holo Game

As serious as it may not sound

Holo OS

An attempt to put the point on one page

Sun of the Beach!

Only half seriously

Guide

Meditation for beginners

RECREA

Home, alone

hStore | Hold Sugar

for current operations

Energy

Typical know to understand situation


Holo Install

Longer version

Project Planet Earth

Do something for the world from your armchair

Holo Install Center

You can reach them all from here

hStore

The rest is in the web of consciousness, half asleep it comes down faster

Holo Game

Tutorial

Holo Install Official

The official Holo Install site

Holo Install Info

Deeper and more informal


The Word's intentions are scrutable

Maybe a little looser than necessary

e-bc.hu

In Hungarian only

diczig.com Info

Deeper clarity

XD

Publications


ÉlményPark

elmenypark.com

ÉlményPark Info

Information page of elmenypark.com

ÉlményPark

elmenypark.net

ÉlményPark Info

Information page of elmenypark.net


István Zsolt Diczig

My personal website

P..s.....i

Psychotronics

New Dimension

Cooperation


In addition to these, there are a few websites that have either fulfilled their purpose or it is not yet clear what they were intended for. At least there is something left to discover. And for those with a research vein, webmap.diczig.com is where you'll find the second half of 2010's crop from yet another level of consciousness.


ENG | HUN

Welcome to the Real World


20 év mélytransz meditáció | A spirituális világ tudományos szellemű felfedezése és kutatása | Holografikus világ elmélet | ÉlményPark Holoplatform | Holo Install & Modern MágiaItt minden szükséges információt megtalálsz


Hold Sugár

Aki nem akar mélyebbre menni, ez is elég mély lesz neki

Ezo

Gyors megértés 12 pontba szedve

Hologram

A külvilág egy hologram

Holo Install

Ez a rövid verzió

Holo Játék

Annyira komoly, amennyire nem hangzik annak

Holo OS

Kísérlet a lényeg egy oldalra helyezésére

Sun of the Beach!

Csak félig komolyan

Guide

Meditáció kezdőknek

RECREA

Otthon, egyedül

hStore | Hold Sugár

aktuális műveletekhez

Energy

Tipikus tudd, hogy értsd helyzet


Holo Install

Hosszabb verzió

Föld Bolygó Program

Tegyél a világért a fotelből

Holo Install Center

Innen mindent megtalálsz

hStore

A többit a tudathálón találod, félálomban gyorsabban lejön

Holo Játék

Oktatóanyag

Holo Install Official

A Holo Install hivatalos oldala

Holo Install Info

Mélyebb és kötetlenebb


Az Űr szándékai kifürkészhetők

Talán picit lazább a kelleténél

e-bc.hu

A mai verzió

diczig.com Info

Mélyebb érthetőség

XD

Publikációk


ÉlményPark

elmenypark.com

ÉlményPark Info

Az elmenypark.com információs oldala

ÉlményPark

elmenypark.net

ÉlményPark Info

Az elmenypark.net információs oldala


Diczig István Zsolt

Személyes weboldalam

P..s.....i

Szellemsebészet

New Dimension

Együttműködés


Ezeken kívül született pár olyan weboldal, amik vagy betöltötték hivatásukat, vagy még nem derült ki, mire is készültek. Legalább marad mit felfedezni. A kutatóvénával rendelkezők pedig a webmap.diczig.com alatt a 2010-es évek második felének termését találják még egy másik tudatszintről.Előző életek

Ha mindenki király volt és királynő, akkor ki dolgozott a földeken?

Utazás a mélytranszba

A 2000-es évek elején kapcsolatba kerültem a spiritualitással, ám nem voltam hajlandó bizonyítékok nélkül hinni benne. Miután az meglett, arra nem voltam hajlandó, hogy elhiggyem, amit a papok, guruk és mesterek mondanak erről. Nekiültem tehát magam... szó szerint, mert itt a kutatás tárgya önmagadban van. A több, mint 20 év meditáció után arra jutottam, hogy a fizikai világ csak a teljesség egy kis szelete, azonban jól körülhatárolható. Ezt a határt az objektív valóságban élők hite is megerősíti, hiszen számukra a határon túli világ nem létezik. Erre a jelenségre a határon túlról problémaként tekintenek, én azonban lehetőségként, mert a véletlen úgy hozta, hogy így az ölünkbe pottyant az unalommal szembeni megoldás.A tudomány egyes képviselői a matematika útján rájöttek arra, hogy a világunk egy szimuláció lehet, más tudományágak holografikusnak nevezik jellegét. Én a saját kutatásaimat igyekeztem a lehető legobjektívabban végezni egy rendkívül szubjektív környezetben, az emberi agy másik féltekén. A 20 év alatt számos felfedezést tettem, ám tevékenységemet a szükség a gyakorlatias megközelítés felé terelte. Ez azonban semmiképp nem keverendő össze azzal, hogy én bérmiféle mester vagy guru lennék, mert továbbra is maradnék az, aki voltam, azaz a spirituális világ kutatója. A kutatásaim visszaigazolják a szimuláció elméletet, sőt annyiban túl is haladtam, hogy én nem tagadom a spirituális világ létezését, ezért egy sokkal tágabb terület áll a rendelkezésemre.Felvállaltam az ezzel járó bonyodalmakat, hogy egyszerűsége ellenére egyrészről alig érti valaki a gondolatmenetemet, másrészről a tudomány szemében én egy kívülálló vagyok. De az objektív képre építő tudományos szellem okán így van ez a másik világ művelői szemében is, akik hite kénytelen a mindenféle hierarchiák által elmondottakhoz igazodni. Ezért maradva a saját magam által kijelölt úton lemondtam arról, hogy olyan reménytelen vállalásokat tegyek, mint kapálózni a tudományos elismerésért, illetve vallásos embereket győzködni. Helyette végzem a feladataimat és igyekszem rátalálni arra az információs sztrádára, amin keresztül a legmegfelelőbben tudom kommunikálni eredményeimet.Ha a ma embere számára kellene megfogalmaznom a mindenki által megélt valóságot, sokkal könnyebb dolgom van, mint azoknak a régi korokban élőknek, akik nem tudnak egy szóval hivatkozni olyan dolgokra, amik megértéshez így évekre volt szükség. A világunk nem más, mint egy olyan holografikus videojáték, amiben mi vagyunk a 3D-s karakterek, akik ebben a kalandjátékban élnek és játszanak. Amikor túl komolyan veszed a valóságot és önmagadat, hogy elfelejtetted, hogy ez egy játék, az engem olyan kutatásokra ösztönzött, amit még el sem tudsz képzelni. Még, mert ha belekezdsz a weboldalaim olvasásába, kinyílik előtted egy másik világértelmezés, ami szabadon tartja a hitedet, mert nem követel tőled előzetesen semmit, ám felnyitja a szemed az elméd lehetőségeit illetően, ugyanis a hologram egy fő szabálya: amit hiszed, neked az van.Ez egy játék, amit az elmével lehet vezérelni. Akár hiszed, akár nem, mert mindkettő egy hit és mivel te vagy a játékos, te döntöd el, miben hiszel és miben nem. Ezt a hitet azonban a tudással is meg lehet rengetni, ezért a pozíciódat is ez a két dolog határozza meg. Mit tudsz és hiszel a világról. Ehhez kapsz a weboldalaimon információt.
Past lives

If everyone was king and queen, who worked the land?

Journey into the deep trans

In the early 2000s I came into contact with spirituality, but I refused to believe in it without evidence. Once I had it, I was not willing to believe what the priests, gurus and masters had to say about it. So I sat down... literally, because here the object of research is within yourself. After more than 20 years of meditation, I have come to the conclusion that the physical world is only a small slice of wholeness, but it is well defined. This boundary is confirmed by the beliefs of those who live in objective reality, for to them the world beyond the boundary does not exist. From beyond the frontier, this phenomenon is seen as a problem, but I see it as an opportunity, because chance has brought the solution to boredom into our laps.Some scientists, through mathematics, have discovered that our world can be a simulation; other disciplines call it holographic. I have tried to conduct my own research as objectively as possible in a highly subjective environment, in the other hemisphere of the human brain. Over the 20 years I have made many discoveries, but my activities have been driven by necessity towards a more practical approach. However, this should in no way be confused with me being some kind of master or guru, because I would remain who I was, that is, a researcher in the spiritual world. My research confirms the theory of simulation, and I have even gone so far as to say that I do not deny the existence of the spiritual world, and therefore have a much wider field at my disposal.I have accepted the complications that this entails, that despite its simplicity, on the one hand, hardly anyone understands my line of thought, and on the other hand, in the eyes of science, I am an outsider. But because of the scientific spirit, which is based on an objective image, this is also the case for the cultivators of the other world, whose beliefs are forced to conform to what is said by all kinds of hierarchies. Therefore, staying on my own path, I have resigned myself to making such hopeless ventures as scrabbling for scientific recognition or persuading religious people. Instead, I do my job and try to find the information highway through which I can best communicate my achievements.If I had to articulate for the people of today the reality that we all live, I would have a much easier time than those of the old times who cannot cite a word for something that took years to understand. Our world is nothing more than a holographic video game in which we are the 3D characters who live and play in this adventure game. When you take reality and yourself too seriously that you forget that it's a game, it has inspired me to explore things you can't even imagine. Yet, because when you start reading my web pages, another interpretation of the world opens up to you, one that keeps your beliefs free because it doesn't demand anything from you beforehand, but opens your eyes to the possibilities of your mind, because one of the main rules of the hologram is: what you believe is what you have.It is a game that can be controlled by the mind. Whether you believe or not, because both are beliefs and because you are the player, you decide what you believe and what you don't. But that belief can be shaken by knowledge, so your position is determined by those two things. What you know and believe about the world. You can get information on this on my websites.